Day: July 16, 2022

อบรมโฟล์คลิฟท์

อบรมโฟล์คลิฟท์ อบรมอะไร อบรมแล้วดีอย่างไรอบรมโฟล์คลิฟท์ อบรมอะไร อบรมแล้วดีอย่างไร

การปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร การบังคับเครื่องจักรหรือการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง หากไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจมากพอก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รถโฟล์คลิฟท์ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้สำหรับการยกและขนย้ายสิ่งของหรือสินค้า ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโฟล์คลิฟท์หรือขับรถโฟล์คลิฟท์จะต้องผ่านการอบรมโฟล์คลิฟท์มาก่อน “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” (FORKLIFT) รถที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงในคลังสินค้าใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของหรือสินค้าต่างๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน เป็นเครื่องทุ่นแรงและเครื่องขนย้ายที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บของมนุษย์ จากการยกของหนักและยังลดการจ้างงาน ประหยัดต้นทุนในการจ้างงานได้อีกด้วย รถโฟล์คลิฟท์มีลักษณะทั่วไปคือจะมีแท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถ ซึ่งเรียกว่างา สำหรับใช้วางหรือยกสิ่งของทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้กลไกการทำงานในรูปแบบต่างๆ บ่อยครั้งที่เราพบเห็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับรถโฟล์คลิฟท์ รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดกับพนักงานในละแวกใกล้เคียง ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เกิดขึ้นจากความไม่รู้และความประมาท การอบรมโฟล์คลิฟท์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ขับขี่รถโฟล์คลิฟท์หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์