Day: July 10, 2022

ป้ายทางหนีไฟ

มาตรฐานการติดตั้งและข้อกำหนดเรื่องแสงสว่างของป้ายทางหนีไฟมาตรฐานการติดตั้งและข้อกำหนดเรื่องแสงสว่างของป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉิน ช่วยบ่งบอกให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถพาตัวเองหรืออพยพออกมาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร ช่วยสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคารทุกคน รูปทรงของป้ายทางออกฉุกเฉินหรือป้ายทางหนีไฟคือป้ายทรงสี่เหลี่ยมที่มีแสงสว่างในตัวเอง สีของป้ายจะเป็นสีเขียว ลักษณะตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายคือสีขาวซึ่งเป็นสีที่ทำให้ดูสะดุดตาสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายแม้อยู่ในระยะไกลก็ตาม สำหรับมาตรฐานเรื่องของการติดตั้งป้ายทางหนีไฟจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย วันนี้เราจะพามาดูเกี่ยวกับมาตรฐานในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟและข้อกำหนดเรื่องแสงสว่างของป้ายทางหนีไฟ มาตรฐานการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ มีการกำหนดให้ติดตั้งป้ายทางหนีไฟในบริเวณทางออกสู่ทางหนีไฟและประตูที่อยู่ใกล้เส้นทางมากที่สุด เหนือประตูที่อยู่บนทางเดินไปสู่ทางหนีไฟทุกบานและที่สำคัญเลยคือการติดตั้งป้ายทางหนีไฟจะต้องสามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทาง มีการกำหนดให้ป้ายทางหนีไฟต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่ดูกลมกลืนกับการตกแต่งของอาคารหรือดูกลมกลืนกับป้ายชนิดอื่นที่ติดตั้งไว้ใกล้เคียงกัน ป้ายทางหนีไฟจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงทิศทางการหนีไฟรวมถึงสัญลักษณ์รูปคนวิ่งมีข้อความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เขียนไว้ว่าทางออกหรือทางหนีไฟภาษาอังกฤษ “Exit” ตำแหน่งในการติดตั้งเหนือประตูหรือตามทางเดินให้ติดตั้งที่ความสูงประมาณ 2 ถึง 2.7 เมตร ต้องติดตั้งเหนือประตูทางออกจากห้องที่มีคนอยู่เกินกว่า 50 คน การจัดวางตำแหน่งของป้ายทางหนีไฟนั้นถ้ามีขนาด 10 เซนติเมตรจะต้องติดตั้งในระยะ 24 เมตร ขนาด 15