Day: October 27, 2021

Painting

แม่สีพื้นฐานของงานศิลปะมีอะไรบ้างแม่สีพื้นฐานของงานศิลปะมีอะไรบ้าง

                เรื่องของสีกับงานศิลปะนั้นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยเพราะว่าสีเป็นของที่มาควบคู่กับงานศิลปะอย่างมากเลยดังนั้นในเรื่องของสีนั้นเราก็ควรที่จะต้องรู้จักและผสมสีให้เป็นด้วยจะยิ่งดีกับเราเองอย่างที่สุดเพราะเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องของการลงสีหรือผสมสีด้วยดังนั้นเราจะต้องจำให้ได้ในส่วนของแม่สีจะได้ผสมสีต่างๆเพื่อมาทำงานศิลปะได้อีกด้วย                 แม่สีคือพื้นฐานของสี ที่เมื่อผสมกันแล้วเกิดเป็นสีใหม่ นำไปสู่การสร้างสีอื่นๆ ที่มีความแตกต่างจากเดิม ซึ่งทุกสีล้วนเกิดจากแม่สีผสมซี่งถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยนั้นเอง แม่สีจะแบ่งเป็นแม่สีของแสงและแม่สีของธาตุซึ่งแม่สีหลักๆจะมีอยู่สามสีได้แก่สีแดง สีเหลืองและสีน้ำเงิน                 แม่สีของวัตถุธาตุก็จะใช้แม่สีเหมือนกันได้แก่สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงินซึ่งจะมีการผสมสีกันจนทำให้เกิดวงจรสีนั้นเอง วงจรสีนั้นเมื่อได้รับการผสมสีแล้วก็จะทำให้เกิดการผสมสีต่างๆได้แก่สีร้อนและเย็นซึ่งมีการผสมสีดังนี้แม่สี 3 สีหลัก ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีที่เกิดจากขั้นที่ 1 ผสมกัน ทำให้เกิดเป็นสีใหม่ 3 สี ได้แก่ สีแดง ผสม